> Procedura-przyjecia-do-domu-pomocy-spolecznej

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Senior Residence Dom Pomocy Społecznej jest oddziałem Fundacji Laurentius z siedzibą w Olsztynie. Dom przeznaczony jest dla osób starszych. Specjalizuje się w opiece nad ludźmi z chorobą Alzheimera i demencją starczą. Dlatego osoby starające się o pobyt w naszym domu w celu uzyskania skierowania powinny mieć zdiagnozowaną lub rozpoznaną demencję nawet w stopniu lekkim.

Całość postępowania w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej Senior Residence prowadzona jest przez właściwy ze względu zamieszkania Punkt Pomocy Społecznej.
Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby wymagającej całodobowej opieki. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji mieszkaniowej, dochodowej, a w szczególności rodzinnej i zdrowotnej osoby. Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m.in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.
Ponadto niezbędne jest dostarczenie wypełnionego zaświadczenia lekarskiego, w którym lekarz określa typ domu.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Osoba umieszczona ponosi odpłatność za pobyt w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej. W przypadku, kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat zobowiązani są członkowie rodziny: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnuki (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi). Wysokość ponoszonych opłat ustalana jest wspólnie z pracownikiem socjalnym i uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny.

 

 

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

I. Wstępna
1. Zawiadomienie pisemne pierwszej z oczekujących osób, o przyznaniu miejsca w pokoju jednoosobowym/dwuosobowym.
2. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej:
    - pokazanie Domu oraz pokoju, w którym dana osoba ma zamieszkać
    - przedstawienie współmieszkańca (w przypadku pokoju dwuosobowego)
    - wyznaczenie terminu zamieszkania
    - poinformowanie o niezbędnych rzeczach, które należy ze sobą zabrać

II. Właściwe przyjęcie w poczet Mieszkańców.
1. Pomoc w zakwaterowaniu się w pokoju.
2. Zainstalowanie wizytówki na drzwiach pokoju i liście mieszkańców.
3. Zapoznanie z personelem bezpośrednio opiekującym się Mieszkańcem
    - pielęgniarki
    - opiekunki
    - pokojowe
    - pracownik socjalny
3a. Wyznaczenie pracownika pierwszego kontaktu.
4. Przestawienie nowego Mieszkańca pozostałym osobom DPS.
5. W przypadku osoby sprawnej fizycznie wyznaczenie miejsca w jadalni.
6. Otoczenie Mieszkańca szczególnie troskliwą opieką (zwłaszcza w pierwszym okresie przebywania w DPS).
7. Założenie teczki osobowej Mieszkańca.
8. Wciągnięcie do ewidencji.
9. Zawiadomienie właściwego oddziału ZUS o przyjęciu Mieszkańca.
10. Założenie karty odpłatności.
11. Zameldowanie na pobyt czasowy.
12. Przeprowadzenie badań przez lekarza pierwszego kontaktu.
13. Założenie kartoteki medycznej
14. Zapoznanie Mieszkańca z obowiązkami procedurami i zobowiązanie do ich przestrzegania (własny podpis na oświadczeniu).

Proces wprowadzania nowoprzybyłego Mieszkańca w życie Domu powinien być rozłożony w czasie, tak aby złagodzić stres Mieszkańca związany z tak wielkimi zmianami w jego życiu.