> > 86-odwiedziny-biskup-ewangelickiego-1.html

Odwiedziny biskupa ewangelickiego

Dnia 21 października w Senior Residence mieliśmy zaszczyt gościć niezwykłą osobę. Odwiedził nas Ks. dr Marian Niemiec nowy Biskup Ewangelicki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach. Ks. Niemiec został wybrany przez diecezjalny synod wyborczy jako następca zmarłego w styczniu bp. Tadeusza Szurmana, który kierował katowicką diecezją kościoła ewangelickiego w latach 2002-2014. Ks. dr Ma­rian Nie­miec ma 53 lata, uro­dził się w Ko­bie­li­cach koło Psz­czy­ny. W la­tach 1979-1984 stu­dio­wał teo­lo­gię ewan­ge­lic­ką w Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie. Po or­dy­na­cji w 1985 r. zo­stał naj­pierw wi­ka­riu­szem pa­ra­fii w Sta­rym Biel­sku, a potem w Opolu. W 1990 r. objął obo­wiąz­ki pro­bosz­cza ad­mi­ni­stra­to­ra opol­skiej pa­ra­fii, a w 1993 r. zo­stał wy­bra­ny jej pro­bosz­czem. W la­tach 2002-2012 peł­nił obo­wiąz­ki radcy rady die­ce­zjal­nej die­ce­zji ka­to­wic­kiej. Od 2004 r. jest pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nia Ho­spi­cjum Opol­skie. W 2007 r. obro­nił na Uni­wer­sy­te­cie Opol­skim tytuł dok­to­ra teo­lo­gii eku­me­nicz­nej. Od 2006 r. jest człon­kiem Sy­no­du Ko­ścio­ła z listy du­chow­nych. Był prze­wod­ni­czą­cym ko­mi­sji re­wi­zyj­nej Ko­ścio­ła. W 2011 r. zo­stał wy­bra­ny na urząd Radcy Kon­sy­sto­rza. W darze od Biskupa Senior Residence otrzymał śpiewniki ewangelickie, z których będziemy korzystać w czasie nabożeństw ewangelickich jakie w Senior Residence odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Serdecznie zapraszamy.

Bi­skup jest żo­na­ty, ma córkę i syna.

 

Zapraszamy do  naszej  galerii